ชื่อเรื่อง : ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง