[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/ คำขวัญ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.บัวสว่าง
จุดเด่นของพื้นที่
โครงสร้างองค์กร
ความหมายตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ติดต่อเรา
นโยบายการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม
E-Service
มาตรการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
- แผนยุทธศาสตร์
- แผนสามปี/แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนดำเนินงาน
- แผนอัตรากำลังสามปี
- เทศบัญญัติ
- ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- รายงานการคลัง
- รายงานผลการดำเนินงาน
- สินค้าชุมชน
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง
- คำสั่งต่างๆ
- ประกาศต่างๆ
- คู่มือ
- มาตรฐานการให้บริการ
- เชิญร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ*
แบบประเมินพนักงานเทศบาล
แบบประเมินพนักงานจ้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
กิจการสภา

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 •   ip ของคุณ คือ 3.235.45.196
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  491 ip
  เมื่อวาน
  491 ip
  เดือนนี้
  3657 ip
  เดือนที่แล้ว
  5833 ip
  ปีนี้
  43433 ip
  ทั้งหมด
  2018734 ip    

  10 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่
  "ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal" เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้พี่น้องประชาชนผ่านวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ไปได้ด้วยดี
  6 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายแรกของเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  4 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์รับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อทำการคัดเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่ "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"
  3 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ฐานข้อมูล ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลบัวสว่าง
  9 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  2 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
  23 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าข่ายทุจริตประพฤติชอบและช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริต
  15 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  หลักเกณฑ์การบริหาร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  10 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
  9 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  คณะผู้บริหารเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานภายในราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  9 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  9 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  4 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบัวสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  4 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีน
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
  4 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะ
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  4 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศกรมป่าไม้
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด
  28 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงาจ้างเทศบาลตำบลบัวสว่าง รอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563ประจำปีงบประมาณ 2563
  30 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  ประกาศ ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน
  1 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563
  31 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศจังหวัดสกลนคร
  ประกาศจังหวัดสกลนคร ฉบับที่ 7/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
  << 1 2 3 >>  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร 0-4297-3016
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong