[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/ คำขวัญ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.บัวสว่าง
จุดเด่นของพื้นที่
โครงสร้างองค์กร
ความหมายตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ติดต่อเรา
นโยบายการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม
E-Service
มาตรการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
- แผนยุทธศาสตร์
- แผนสามปี/แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนดำเนินงาน
- แผนอัตรากำลังสามปี
- เทศบัญญัติ
- ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- รายงานการคลัง
- รายงานผลการดำเนินงาน
- สินค้าชุมชน
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง
- คำสั่งต่างๆ
- ประกาศต่างๆ
- คู่มือ
- มาตรฐานการให้บริการ
- เชิญร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ*
แบบประเมินพนักงานเทศบาล
แบบประเมินพนักงานจ้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
กิจการสภา

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 •   ip ของคุณ คือ 3.237.200.21
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  216 ip
  เมื่อวาน
  156 ip
  เดือนนี้
  3646 ip
  เดือนที่แล้ว
  10368 ip
  ปีนี้
  53790 ip
  ทั้งหมด
  2029091 ip
  สำนักปลัดเทศบาล

  สำนักปลัดเทศบาล


  รายชื่อสำนักปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง

  1.นายอนุชา  ไชยตะมาตร์  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

  2.นางพรชนก  ไพยเสน  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

  3.นางสาวสาหร่าย  เสนาศรี  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

  4.นายสุนาถ  ยังแสนภู  ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

  5.นายชัยณัฐ  ผลทวี  ตำแหน่ง นิติกร

  6.นายนัทธวัฒน์  สีนนเฮียง  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

  7.นางสาวกิรณา  จันทร์มาลา  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  8.นางสาวสุรจนา  เขื่อนกองแก้ว  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

  9.นางเมตตา  คำทะเนตร  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

  10.นางนันทญา  ยศตะโคตร  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

  11.นางสาวพิลัยพร  ไชยสัตย์  ตำแหน่ง ครู

  12.นางแสนรัก  วรดี  ตำแหน่ง ครู

  13.นางจารุณี  ศรีสุทัศน์  ตำแหน่ง ครู

  14.นางชฎาพร  คำลือชา  ตำแหน่ง ครู

  15. นางสาวขวัญชนก  บุญประโคน  ตำแหน่ง ครู

  16. นางสุวัจนา  นิกาญจน์กูล  ตำแหน่ง ครู

  17.นายแสงเดือน  เถื่อนแก้ว  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

  18.นางสาวคุณัญญา  เย็นวัฒนา  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

  19.นางสาวอ่อนจันทร์  ศรีกุลกิจ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  20.นางณัฐณิชา  ไชยราช  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

  21.นางปราณี  ทุมกิจจะ  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

  22.นางสาวทัศวัลย์  ภาษี  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

  23.นางวิลัยรักษ์  ทุมกิจจะ  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

  24.นายวสุวัฒน์  พิมพา  ตำแหน่ง ผู้ช่วยสัตวแพทย์

  25.นายเฉลิมพล  กลยนี  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

  26.นางสาวจุฑารัตน์  ลุนจักร  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  27.นายเกรียงไกร  ทุมกิจจะ  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

  28.นายโกสินทร์  อุสาพรม  ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

  29.นายอนันต์  ทุมกิจจะ  ตำแหน่ง ยาม

  30.นายสนิท  วงค์เข็มมา  ตำแหน่ง ภารโรง

  31.นายอนุชิต  ทุมกิจจะ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  32.นายพัฒนพงศ์  คำลือชา  ตำแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง

  33.นายถวัลย์  ศรีลาราช  ตำแหน่ง พนักงานประจำรถขยะ

  34.นายประดิษฐ์   ทุมกิจจะ  ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

  35.นางสาววิชชุดา  ทุมกิจจะ  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

  36.นางสาวพรรณฤดี  โทวะดี  ตำแหน่ง แม่บ้าน

  37.นายลิขิต  สอนวงษา  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

  38.นายรณฤทธิ์  คำลือชา  ตำแหน่ง พนักงานเก็บขยะ

  39.นายจักรพล  ส่งสุข  ตำแหน่ง พนักงานเก็บขยะ

   


  เข้าชม : 3685  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร 0-4297-3016
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong